แทงบอลออนไลน์ ข้อกำหนดเพิ่มเติม SBOBET คาสิโนออนไลน์

แทงบอลออนไลน์ 2. ของข้อเสนอ(a) เมย์แฟร์สงวนสิทธิ์ในการสละเงื่อนไขในวรรค l(b) ถึง 1(h) ของภาคผนวก 1 นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อเสนอ เงื่อนไขในวรรค l(a) ของภาคผนวก 1 นี้ไม่สามารถยกเว้นได้

(b) เงื่อนไขในวรรค 1(b) ถึง 1(h) ของภาคผนวก 1 นี้จะต้องปฏิบัติตามหรือสละสิทธิ์ภายในเที่ยงคืนของวันที่ 21 หลังจากวันปิดรับข้อเสนอครั้งแรกและวันที่ เงื่อนไขในวรรค 1(a) ของภาคผนวก 1 นี้ได้รับการปฏิบัติตาม (หรือในแต่ละกรณีเช่นวันที่ภายหลังที่ Mayfair อาจตัดสินใจด้วยความยินยอมของคณะผู้พิจารณาคดี) เมย์แฟร์ไม่มีภาระผูกพันที่จะสละหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ในวรรค 1 (ข) ถึง 1 (ซ) ของภาคผนวก 1 นี้ภายในวันที่ก่อนหน้าวันที่ล่าสุดที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อความพอใจ

(c) เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะผู้พิจารณา เมย์แฟร์จะไม่เรียกใช้เงื่อนไขใด ๆ ในวรรค 1(b) ถึง 1(h) ของภาคผนวก 1 นี้ เพื่อที่จะทำให้ข้อเสนอไม่ดำเนินการ ตกหล่น หรือถูกเพิกถอน เว้นแต่ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิในการเรียกใช้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญต่อเมย์แฟร์ในบริบทของข้อเสนอ

(d) หากคณะกรรมการกำหนดให้ Mayfair ทำการเสนอซื้อหุ้น Timeweave ภายใต้บทบัญญัติของกฎข้อ 9 ของประมวลกฎหมายเมือง Mayfair อาจทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับเงื่อนไขใด ๆ ข้างต้นตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ กฎ.

(จ) หุ้น Timeweave ที่ได้มาภายใต้ข้อเสนอจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนและปราศจากสิทธิยึดหน่วง ตราสารทุน ค่าใช้จ่าย ภาระผูกพัน ทางเลือก สิทธิในการสั่งจอง และสิทธิ์ของบุคคลที่สามและผลประโยชน์ใดๆ ในลักษณะใดๆ และร่วมกับสิทธิ์ทั้งหมดในขณะนี้ หรือต่อไปนี้จะแนบหรือเพิ่มขึ้น รวมถึงสิทธิใน

การออกเสียงและสิทธิในการรับและคงไว้ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดและการแจกจ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่ประกาศ ทำ หรือจ่ายในหรือหลังวันที่ประกาศนี้เต็มจำนวน ดังนั้น ตราบเท่าที่มีการเสนอ ประกาศ จ่ายเงินปันผล และ/หรือการจ่ายเงินปันผล และ/หรือการคืนทุนโดย Timeweave ในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้น Timeweave

หลังจากวันที่ประกาศนี้ ราคาที่จ่ายตามข้อเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้น Timeweave จะลดลงตามจำนวนเงินปันผลและ/หรือการจ่ายและ/หรือคืนทุน ยกเว้นในกรณีที่หุ้น Timeweave ถูกโอนหรือจะถูกโอนตามข้อเสนอบนพื้นฐานที่ ให้สิทธิ์เมย์แฟร์เพียงผู้เดียวในการรับเงินปันผลและ/หรือการจ่ายและ/หรือคืนทุนและ

คงไว้ ในขอบเขตที่การลดราคาที่ต้องชำระตามข้อเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้น Timeweave นั้น จะใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินปันผลและ/หรือการจ่ายเงินปันผล และ/หรือผลตอบแทนของทุน แต่การลดราคานั้นไม่ได้รับผลกระทบ

(f) ในกรณีที่คณะกรรมการ Timeweave แนะนำข้อเสนอ เมย์แฟร์ขอสงวนสิทธิ์ตามข้อตกลงของคณะกรรมการ Timeweave และคณะกรรมการ (หากจำเป็น) ในการเลือกดำเนินการตามข้อเสนอตามโครงการ ข้อตกลงตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2549 (“โครงการ”) ในกรณีดังกล่าว ข้อ

เสนอดังกล่าวจะดำเนินการในเงื่อนไขเดียวกัน (ขึ้นอยู่กับการแก้ไขที่เหมาะสมตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับอาจกำหนด) เท่าที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับข้อกำหนดที่จะนำไปใช้กับข้อเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงื่อนไขในวรรค 1(a) ของภาคผนวก 1 นี้จะไม่มีผลบังคับใช้ และโครงการจะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันดังต่อไปนี้:

(i) การอนุมัติโครงการในที่ประชุมศาล (หรือการเลื่อนเวลาใด ๆ ของโครงการดังกล่าว) โดยเสียงข้างมากคิดเป็นร้อยละ 75 หรือมากกว่ามูลค่าของผู้ถือหุ้น Timeweave ที่มาประชุมและลงคะแนนด้วยตนเองหรือมอบฉันทะในที่ประชุม

(ii) มติที่จำเป็นในการอนุมัติและดำเนินการตามโครงการตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Timeweave ที่ผ่านโดยเสียงข้างมากที่จำเป็นในการประชุมสามัญนั้น และ

(iii) การลงโทษโครงการและการยืนยันการลดทุนที่เกี่ยวข้องโดยศาล (ในแต่ละกรณีมีหรือไม่มีการปรับเปลี่ยนและการปรับเปลี่ยนใด ๆ ดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Timeweave และ Mayfair ยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล) และสำเนาคำสั่งของสำนักงาน ของศาลที่ลงโทษโครงการและยืนยันการยกเลิกทุนเรือนหุ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของบริษัทในอังกฤษและเวลส์และได้รับการจดทะเบียนโดยเขา

(g) ข้อเสนอจะสิ้นสุดลงและจะไม่มีผลบังคับใช้หากมีการอ้างถึงคณะกรรมาธิการการแข่งขันหรือคณะกรรมาธิการยุโรปที่เริ่มดำเนินการตามมาตรา 6(1)I EUMR หรือตามการอ้างอิงโดยคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้มาตรา 9.1 EUMR ไปยัง หน่วยงานผู้มีอำนาจในสหราชอาณาจักร มีการอ้างอิงถึงคณะกรรมการการ

แข่งขันในเวลาต่อมา ไม่ว่าในกรณีใดก่อนเวลา 13.00 น. (เวลาลอนดอน) ของวันปิดรับข้อเสนอครั้งแรกหรือวันที่ที่ข้อเสนอกลายเป็นหรือได้รับการประกาศโดยไม่มีเงื่อนไขในการยอมรับ แล้วแต่อย่างใดเป็นภายหลัง หากข้อเสนอสิ้นสุดลง ข้อเสนอจะหยุดรับการยอมรับเพิ่มเติม และผู้ถือหุ้นของ Mayfair และ Timeweave จะหยุดผูกพันตามการยอมรับล่วงหน้า

(h) หากข้อเสนอนี้หมดลง จะไม่สามารถยอมรับได้อีก ผู้ถือหุ้น Timeweave ที่ยอมรับข้อเสนอและ Mayfair จะสิ้นสุดการถูกผูกมัดโดยการยอมรับที่ส่งมอบในหรือก่อนวันที่ข้อเสนอสิ้นสุดลง

(i) ข้อเสนอจะอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษและอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลอังกฤษ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านบนและด้านล่าง และในเอกสารข้อเสนอและแบบฟอร์มการยอมรับ

(j) ข้อเสนอจะอยู่ในข้อกำหนดและจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆที่กำหนดไว้ในประกาศนี้และข้อกำหนดเหล่านั้นซึ่งจะระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอและแบบฟอร์มการยอมรับและข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของรหัสเมือง คณะกรรมการ และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ข้อเสนอและการยอมรับใด ๆ ภายใต้นั้นจะถูกควบคุมโดยกฎหมายอังกฤษ

(ฎ) ความพร้อมของข้อเสนอสำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรอาจได้รับผลกระทบจากกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักรควรแจ้งตนเองและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(ฏ) ข้อเสนอจะไม่ทำ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในหรือใน หรือโดยการใช้จดหมายของ หรือโดยวิธีการหรือเครื่องมือใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งโทรสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตหรืออีเมล ) การค้าระหว่างรัฐหรือต่างประเทศหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ของการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ระดับประเทศ

ของเขตอำนาจศาลที่จำกัดและข้อเสนอใด ๆ จะไม่สามารถยอมรับได้โดยการใช้ วิธีการ เครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว หรือจากภายในเขตอำนาจศาลที่จำกัดใดๆ

(ม) ถ้า:(i) เมย์แฟร์สละสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนในวรรค 1 ของภาคผนวก 1 นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่กำหนดไว้ในวรรค 2(a) ข้างต้น หรือ(ii) คณะกรรมการกำหนดให้ Mayfair ต้องทำข้อเสนอสำหรับหุ้น Timeweave ภายใต้บทบัญญัติของกฎข้อ 9 ของประมวลกฎหมายเมือง และ Mayfair เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ ข้างต้นตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎนั้นตามที่กำหนดไว้ใน วรรค 2(d) ด้านบน; หรือ

(iii) ราคาที่ต้องจ่ายภายใต้ข้อเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้น Timeweave จะลดลงตามจำนวนเงินปันผลและ/หรือการกระจายและ/หรือผลตอบแทนของทุน (ในกรณีที่หุ้น Timeweave ถูกหรือจะไม่ถูกโอนตามข้อเสนอ บนพื้นฐานที่ทำให้เมย์แฟร์เพียงผู้เดียวได้รับเงินปันผลและ/หรือการจ่ายและ/หรือคืนทุนและคงไว้) ตามที่กำหนดไว้ในวรรค 2(จ) ข้างต้น

เมย์แฟร์อาจขยายระยะเวลารับซื้อและดำเนินการเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายเมืองหรือกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ภาคผนวก 2ที่มาและที่มาของข้อมูล

มูลค่าที่เกิดจากทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่เดิมและข้อความอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงถึงทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ของ Timeweave นั้นอิงจากจำนวนหุ้น Timeweave จำนวน 225,415,063 หุ้นที่ออก ณ วันที่ 5 กันยายน 2555 โดยอ้างอิงจากข้อมูลสาธารณะที่ยื่นไว้ที่ Companies House ในสหราชอาณาจักรที่ วันที่

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ราคาทั้งหมดที่เสนอสำหรับหุ้น Timeweave นั้นมาจากรายชื่อทางการรายวันของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน และเป็นตัวแทนของราคาปิดตลาดกลางในวันที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก 3รายละเอียดของกิจการที่เพิกถอนไม่ได้ในการรับคำเสนอซื้อ

เฮนเดอร์สันได้จัดให้มีกิจการที่ไม่อาจเพิกถอนได้ต่อเมย์แฟร์ตามที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ในฐานะที่เป็นผู้จัดการการลงทุนตาม

ดุลยพินิจของเจ้าของผลประโยชน์ของหุ้น Timeweave ที่มีชื่อระบุไว้ด้านล่าง เพื่อยอมรับข้อเสนอหรือจัดหาการยอมรับข้อเสนอ ในส่วนของ Timeweave Shares จำนวน 35,625,379 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวม 15.80 เปอร์เซ็นต์ ของทุนเรือนหุ้นที่ออกแล้วของ Timeweaveข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จัก ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงหรือที่คาดหวัง ประสิทธิภาพการทำงานหรือความสำเร็จของบุคคลดังกล่าว หรือผลลัพธ์ของอุตสาหกรรม แตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความ

สำเร็จใดๆ ที่แสดงหรือโดยนัย โดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว เนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าว ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกินควร ซึ่งพูดได้เฉพาะ ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น Timeweave และ Mayfair ปฏิเสธข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์

ล่วงหน้าหรือข้อความอื่น ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายเมือง กฎ AIM หรือกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามสมมติฐานหลายประการเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของบุคคลดังกล่าวและสภาพแวดล้อมที่แต่ละคนจะดำเนินการใน

อนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ตามมาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Timeweave, Mayfair หรือสมาชิกรายใดรายหนึ่งหรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการในนามของพวกเขามีคุณสมบัติครบถ้วนโดยชัดแจ้งตามคำเตือนข้างต้น

ไม่มีข้อความใดในประกาศนี้ที่ตั้งใจหรือถูกตีความว่าเป็นการคาดการณ์กำไรหรือตีความว่ารายได้ต่อหุ้น Timeweave สำหรับปีการเงินปัจจุบันหรืออนาคตจะต้องตรงกันหรือเกินกว่ารายได้ที่เผยแพร่ในอดีตต่อหุ้น Timeweaveข้อกำหนดการเปิดเผยการซื้อขาย

ภายใต้กฎข้อ 8.3(a) ของประมวลกฎหมายเมือง บุคคลใดก็ตามที่มีความสนใจในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องประเภทใด ๆ ของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอหรือของผู้เสนอกระดาษ 1% หรือมากกว่านั้น ได้รับการประกาศว่าข้อเสนอเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นเงินสด แต่เพียงผู้เดียว) จะต้องเปิดเผยตำแหน่งการเปิดหลังจาก

เริ่มระยะเวลารับซื้อ และหากภายหลัง ภายหลังการประกาศที่มีการระบุผู้เสนอกระดาษในครั้งแรก การเปิดเผยตำแหน่งการเปิดต้องมีรายละเอียดของผลประโยชน์ของบุคคลและตำแหน่งสั้นใน และสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ของ (i) บริษัทที่ได้รับข้อเสนอและ (ii) ผู้เสนอกระดาษใดๆ

การเปิดเผยตำแหน่งเปิดโดยบุคคลที่มีกฎข้อ 8 3(a) ต้องยื่นคำร้องภายในไม่เกิน 15.30 น. (เวลาลอนดอน) ในวันทำการที่ 10 ถัดจากช่วงเริ่มต้นของข้อเสนอ และไม่เกิน 15.30 น. (เวลาลอนดอน) ในวันทำการที่ 10 หากเหมาะสม ภายหลังการประกาศที่มีการระบุผู้เสนอกระดาษในครั้งแรก บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทรับข้อเสนอหรือของผู้เสนอกระดาษก่อนกำหนดเส้นตายสำหรับการเปิดเผยตำแหน่งการเปิดจะต้องทำการเปิดเผยการซื้อขายหลักทรัพย์แทน

ภายใต้กฎข้อ 8.3(b) แห่งประมวลกฎหมายเมือง บุคคลใดก็ตามที่มีความสนใจในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 1% ขึ้นไปของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอหรือของผู้เสนอกระดาษใดๆ ต้องทำการเปิดเผยการซื้อขายหากบุคคลนั้นเกี่ยวข้อง หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทผู้รับข้อเสนอหรือของผู้เสนอกระดาษใดๆ การเปิดเผย

ข้อมูลการซื้อขายจะต้องมีรายละเอียดของการซื้อขายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ของบุคคลและตำแหน่งสั้นในและสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ของ (i) บริษัทที่ได้รับข้อเสนอและ (ii) ผู้เสนอกระดาษใด ๆ เว้นแต่ในขอบเขต ว่ารายละเอียดเหล่านี้ได้รับการเปิดเผยก่อนหน้านี้ภายใต้กฎข้อ 8 การเปิดเผยการซื้อขายโดยบุคคลที่ปฏิบัติตามกฎข้อ 8.3 (ข) จะต้องดำเนินการภายในเวลาไม่เกิน 15.30 น.

หากบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำการร่วมกันตามข้อตกลงหรือความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อให้ได้มาหรือควบคุมส่วนได้เสียในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอหรือผู้เสนอเอกสาร จะถือว่าเป็นบุคคลเพียงคนเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการ กฎข้อ 8.3

การเปิดเผยตำแหน่งการเปิดจะต้องทำโดยบริษัทที่ได้รับข้อเสนอและผู้เสนอซื้อและการเปิดเผยการซื้อขายจะต้องทำโดยบริษัทที่ได้รับข้อเสนอ โดยผู้เสนอใดๆ และโดยบุคคลที่ดำเนินการร่วมกับพวกเขา (ดูกฎ 8.1, 8.2 และ 8.4) .

รายละเอียดของผู้รับข้อเสนอและบริษัทผู้เสนอซื้อที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการเปิดเผยตำแหน่งการเปิดและการเปิดเผยการซื้อขายในตารางการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของคณะกรรมการที่www.thetakeoverpanel.org.ukรวมถึงรายละเอียดของจำนวนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัญหา เมื่อ

เริ่มระยะเวลารับซื้อและเมื่อระบุผู้เสนอซื้อในครั้งแรก หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ว่าคุณจำเป็นต้องเปิดเผยตำแหน่งการเปิดหรือการเปิดเผยการซื้อขาย คุณควรติดต่อหน่วยเฝ้าระวังตลาดของคณะกรรมการที่ +44 (0)20 7638 0129เผยแพร่บนเว็บไซต์

สำเนาประกาศนี้และเอกสารอื่นใดที่จำเป็นต้องแสดงตามกฎข้อ 26.1 ของรหัสเมืองหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ตามกฎข้อ 30.4 ของประมวลกฎหมายเมืองและจะสามารถใช้ได้ฟรี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบางกรณี ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาศัยอยู่นอกสหราชอาณาจักร สำหรับการตรวจสอบที่ www.mayfaircapitalinvestments.com ภายในไม่เกิน 12.00 น. (เวลาลอนดอน) ของวันที่ 7 กันยายน 2555

ภาคผนวก 1เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมบางประการของข้อเสนอ1. เงื่อนไขของข้อเสนอข้อเสนอจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

(a) การยอมรับที่ถูกต้องกำลังได้รับการตอบรับ (และจะไม่ถูกเพิกถอน หากได้รับอนุญาต) ภายในไม่เกิน 13.00 น. (เวลาลอนดอน) ในวันปิดรับข้อเสนอครั้งแรก (หรือเวลาและ/หรือวันที่ภายหลังดังกล่าว ด้วยความยินยอมของคณะกรรมการหรือตามประมวลกฎหมายเมือง เมย์แฟร์อาจตัดสินใจ) ในส่วนที่เกี่ยว

กับหุ้น Timeweave ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ ซึ่งเมื่อรวมกับหุ้น Timeweave ใด ๆ ที่เมย์แฟร์จะได้มาหรือตกลงที่จะได้มา จะดำเนินการโดยรวม มากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงที่ปกติแล้วจะใช้ได้ในที่ประชุมใหญ่ของ Timeweave เพื่อความมุ่งประสงค์ของเงื่อนไขนี้ หุ้นที่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มี

เงื่อนไขแต่ไม่ได้ออกก่อนที่ข้อเสนอจะกลายเป็นหรือได้รับการประกาศโดยไม่มีเงื่อนไขในการยอมรับ ไม่ว่าจะตามการใช้สิทธิในการสมัครรับข้อมูลหรือการแปลงสิทธิ์ที่คงค้างอยู่หรืออย่างอื่น จะถือว่ามีสิทธิในการออกเสียงที่พวกเขาจะดำเนินการเมื่อมีการออก ในเงื่อนไขนี้:

(i) นิพจน์ “Timeweave Shares ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ” จะถูกตีความตามมาตรา 974 ถึง 991 (รวม) ของพระราชบัญญัติ 2006; และ

(ii) การยอมรับที่ถูกต้องจะถือว่าได้รับในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้น Timeweave ซึ่งได้รับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 979 (8) ของพระราชบัญญัติปี 2549 ว่า Mayfair ได้มาหรือทำสัญญาเพื่อให้ได้มาโดยอาศัยอำนาจตามการยอมรับ เสนอ;

(b) การยื่นหรือการสมัครที่จำเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอและภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทั้งหมดในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ได้รับการปฏิบัติ

ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอและการอนุญาต คำสั่ง การยอมรับ การให้ ความยินยอม ใบอนุญาต การยืนยัน การอนุญาต การอนุญาต และการอนุมัติ (แต่ละอันเรียกว่า แทงบอลออนไลน์ “การอนุญาต”) ที่เมย์แฟร์เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควรสำหรับหรือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับในแง่ของและในรูปแบบที่น่าพอใจพอสมควรแ

ก่เมย์แฟร์จากบุคคลที่สามที่เหมาะสมทั้งหมดและการอนุญาตดังกล่าวทั้งหมดและทั้งหมด การอนุมัติวัสดุ, คำสั่ง, การรับรอง, ทุน, ใบอนุญาต, การยืนยัน, การฝึกปรือ,การอนุญาตและการอนุมัติที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อดำเนินธุรกิจของสมาชิกของ Timeweave Group ที่มีสาระสำคัญในบริบทของ Timeweave

Group โดยรวมหรือความสามารถของ Mayfair ในการดำเนินการตามข้อเสนอหรือที่มีสาระสำคัญในบริบทของ ข้อเสนอและการอนุญาตดังกล่าวทั้งหมดยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ในเวลาที่ข้อเสนอกลายเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจากสมาชิก Timeweave Group หรือ Mayfair หรือการแสดงเจตนาใด ๆ ที่จะเพิกถอน ระงับ จำกัด แก้ไขหรือไม่ต่ออายุสิ่งเดียวกัน

(c) ไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ กึ่งรัฐบาล เหนือชาติ กฎหมาย กฎระเบียบ สิ่งแวดล้อม การบริหาร การคลังหรือการสอบสวน ศาล หน่วยงานการค้า สมาคม สถาบัน ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ (แต่ละ “บุคคลภายนอก”) ได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการ

จัดตั้ง ดำเนินการ หรือคุกคามการดำเนินการใดๆ ดำเนินการ ฟ้องร้อง สอบสวน สอบสวน หรืออ้างอิง หรือได้ตรา จัดทำ หรือเสนอกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ การตัดสินใจ คำสั่ง หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อการปฏิบัติที่เผยแพร่ หรือได้ดำเนินการตามขั้นตอนอื่นใดที่อาจหรืออาจคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่า:

(i) กำหนดให้ ป้องกัน หรือชะลอการขายกิจการอย่างมีนัยสำคัญ หรือแก้ไขข้อกำหนดในสาระสำคัญสำหรับการขายกิจการใด ๆ ที่เสนอ โดยสมาชิกของ

Timeweave Group ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินของตน หรือกำหนดข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับความสามารถ ของพวกเขาเพื่อดำเนินธุรกิจ (หรือใด ๆ ของพวกเขา) หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือทรัพย์สินใด ๆ ของตนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งนั้นในขอบเขตที่มีสาระสำคัญในบริบทของ Timeweave Group โดยรวม;

(ii) กำหนด ป้องกัน หรือชะลอการขายโดย Mayfair ของหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ใน Timeweave;

(iii) ส่งผลให้สมาชิกของ Timeweave Group ยุติการดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อใดๆ ก็ตามที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันในขอบเขตที่มีสาระสำคัญในบริบทของ Timeweave Group โดยรวมหรือในบริบท ของข้อเสนอ;

(iv) กำหนดข้อจำกัดที่มีสาระสำคัญหรือส่งผลให้เกิดความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญในความสามารถของ Mayfair โดยตรงหรือโดยอ้อมในการได้มาหรือถือหรือใช้สิทธิในการเป็นเจ้าของอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่แปลงเป็นหุ้นใน Timeweave หรือ การควบคุมการจัดการการออกกำลังกายเหนือสมาชิกของ Timeweave Group;

(v) ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สินทรัพย์ มูลค่า ผลกำไร โอกาสทางธุรกิจ หรือผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ่ม Timeweave ในลักษณะที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจและเนื้อหาในบริบทของ Timeweave Group โดยรวมหรือ Mayfair;

(vi) ทำข้อเสนอหรือดำเนินการตามข้อเสนอหรือได้มาโดย Mayfair ของหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ในหรือควบคุม Timeweave หรือสมาชิกใด ๆ ของ Timeweave Group เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย และ/หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายของ เขตอำนาจศาล หรือทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามหรือยับยั้ง

จำกัด หน่วงเวลาหรือแทรกแซงสิ่งเดียวกันโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือกำหนดเงื่อนไขหรือภาระผูกพันเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือท้าทายหรือแทรกแซงในสาระสำคัญ หรือ

(vii) กำหนดข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับความรับผิดของ Mayfair หรือสมาชิกของ Timeweave Group ในการดำเนินการ บูรณาการ หรือประสานงานทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของ Mayfair และ/หรือ Timeweave Group ในขอบเขตที่เป็นปฏิปักษ์อย่างมากต่อ

Mayfair และ/หรือ Timeweave Group ไม่ว่าในกรณีใด ถือว่าโดยรวมหรือในบริบทของข้อเสนอ และการรอคอยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและช่วงเวลาอื่นๆ ในระหว่างที่บุคคลภายนอกดังกล่าวสามารถจัดตั้ง ดำเนินการได้ หรือคุกคามการดำเนินการ การดำเนินการ ฟ้องร้อง การสอบสวน การสอบสวน หรือการอ้างอิง

หรือขั้นตอนอื่นใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเสนอหรือการได้มาหรือเสนอซื้อหุ้น Timeweave ใด ๆ ที่หมดอายุ หมดอายุ หรือถูกยกเลิก

(d) บันทึกไว้ตามที่เปิดเผยในรายงานประจำปีและบัญชีของ Timeweave สำหรับช่วงเวลา 52 สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 หรือตามที่ประกาศต่อสาธารณะต่อบริการข้อมูลด้านกฎระเบียบโดยหรือในนามของ Timeweave ก่อนวันที่ 5 กันยายน 2555 ไม่มีบทบัญญัติใด ๆ ข้อตกลง การจัดการ ใบ

อนุญาต ใบอนุญาต หรือเครื่องมืออื่นใดที่สมาชิกของ Timeweave Group เป็นคู่สัญญาหรือโดยหรือที่สมาชิกดังกล่าวหรือทรัพย์สินใด ๆ ของ Timeweave อาจถูกผูกมัด มีสิทธิหรืออยู่ภายใต้ ซึ่งเป็นผลมาจากข้อเสนอหรือ เสนอซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ใน Timeweave หรือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในกา

รควบคุมหรือการจัดการของสมาชิกของ Timeweave Group หรืออย่างอื่น อาจหรืออาจได้รับการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะส่งผลให้ในแต่ละกรณีจนถึงขอบเขตที่มีสาระสำคัญในบริบทของกลุ่ม Timeweave โดยรวมหรือซึ่งมีสาระสำคัญต่อภาระหน้าที่ของ Mayfair ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ:

(i) เงินใด ๆ ที่ยืมมาจากหรือหนี้อื่น ๆ (ที่เกิดขึ้นจริงหรือโดยบังเอิญ) ของหรือมอบให้กับสมาชิกคนใดของ Timeweave Group เป็นหรือสามารถชำระคืนหรือสามารถประกาศให้ชำระคืนทันทีหรือเร็วกว่าวันครบกำหนดที่ระบุไว้หรือ วันที่ชำระคืนหรือความสามารถของสมาชิกของ Timeweave Group ในการยืมเงินหรือก่อให้เกิดหนี้ใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนหรือยับยั้งหรือสามารถกลายเป็นหรือถูกเพิกถอนหรือยับยั้ง;

(ii) ข้อตกลง การจัดการ ใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือเครื่องมือใดๆ ดังกล่าว หรือสิทธิ์ ความรับผิด ภาระผูกพันหรือผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่ม Timeweave Group ที่อยู่ภายใต้การนั้น ถูกยกเลิกหรือแก้ไขหรือได้รับผลกระทบ หรือภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือการดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการตามนั้น

(iii) ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ ของสมาชิกของ Timeweave Group ที่กำลังหรือตกลงที่จะจำหน่ายหรือเรียกเก็บเงิน หรือสิทธิใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวอาจถูกกำหนดให้จำหน่ายหรือเรียกเก็บ;

(iv) การสร้างหรือการบังคับใช้การจำนอง ค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินของสมาชิกดังกล่าว

(v) สิทธิ์ ความรับผิด ภาระผูกพันหรือผลประโยชน์ของสมาชิกของ Timeweave Group หรือ Mayfair ในหรือธุรกิจของสมาชิกหรือ Timeweave Group กับบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานใด ๆ (หรือการจัดการหรือการจัดการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดังกล่าว ดอกเบี้ยหรือธุรกิจ) ถูกยกเลิก แก้ไข หรือได้รับผลกระทบ หรือภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ

(vi) สินทรัพย์ทางธุรกิจ สถานะทางการเงินหรือการค้า โอกาสหรือผลการปฏิบัติงานของสมาชิก Timeweave Group ที่ถูกกระทบกระเทือนหรือได้รับผลกระทบ;

(vii) การสร้างหรือการเร่งความเร็วของความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือโดยบังเอิญ โดยสมาชิกของ Timeweave Group;

(viii) ความรับผิดใด ๆ ของสมาชิกของ Timeweave Group ในการชดเชย การเลิกจ้าง โบนัสหรือการจ่ายเงินอื่น ๆ ให้กับกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ และไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นภายใต้บทบัญญัติของข้อตกลง การจัดการ ใบอนุญาต ใบอนุญาตหรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่สมาชิกของ Timeweave Group เป็นคู่สัญญาหรือโดยหรือที่สมาชิกของ Timeweave Group หรือทรัพย์สินใด ๆ ของกลุ่ม Timeweave อาจถูกผูกมัด มีสิทธิหรืออยู่ภายใต้ อาจหรืออาจได้รับการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะส่งผลให้ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ตามที่อ้างถึงในวรรคย่อย (i) ถึง (viii) ของเงื่อนไขนี้

(จ) บันทึกไว้ตามที่เปิดเผยในรายงานประจำปีและบัญชีของ Timeweave สำหรับช่วงเวลา 52 สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 หรือตามที่ประกาศต่อสาธารณะต่อบริการข้อมูลด้านกฎระเบียบโดยหรือในนามของ Timeweave ก่อนวันที่ 5 กันยายน 2555:

(i) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมสภาพในธุรกิจ สินทรัพย์ มูลค่า สถานะทางการเงินหรือการค้า กำไร โอกาส หรือผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ่ม Timeweave ซึ่งในกรณีดังกล่าวมีสาระสำคัญในบริบทของ Timeweave Group โดยรวมหรือในบริบทของข้อเสนอ

(ii) ไม่มีสมาชิกของ Timeweave Group หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของโครงการบำเหน็จบำนาญที่เกี่ยวข้องใดๆ นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2011 (I) ได้เสนอ ทำ หรือตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ เพื่อ: (a) เงื่อนไขของโฉนดทรัสต์ กฎ นโยบาย หรือเอกสารควบคุมอื่น ๆ ที่ประกอบเป็นโครงการ

บำเหน็จบำนาญหรือการจัดการผลประโยชน์กรณีเกษียณหรือการเสียชีวิตอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นสำหรับกรรมการ อดีตกรรมการ พนักงาน หรืออดีตพนักงานของหน่วยงานใด ๆ ในกลุ่ม Timeweave หรือผู้ที่อยู่ในความอุปการะ (“แผนบำเหน็จบำนาญที่เกี่ยวข้อง”) (b) เกณฑ์ของผลประโยชน์ที่สะสม เงินบำนาญหรือ

บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับหรือได้รับผลประโยชน์ ภายใต้แผนบำเหน็จบำนาญที่เกี่ยวข้องใดๆ (c) พื้นฐานที่หนี้สิน (รวมถึงเงินบำนาญ) ของแผนบำเหน็จบำนาญที่เกี่ยวข้องได้รับเงินหรือมูลค่า; (d) ลักษณะการลงทุนในทรัพย์สินของแผนบำเหน็จบำนาญที่เกี่ยวข้อง; หรือ (e) พื้นฐานหรืออัตราการบริจาคของนายจ้าง

ในแผนบำเหน็จบำนาญที่เกี่ยวข้อง; หรือ (II) ได้ทำหรือเสนอให้ทำสัญญาเงินรายปีจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับแผนบำเหน็จบำนาญที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือ (III) ดำเนินการใดๆ: (a) ซึ่งจะหรือสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะนำไปสู่การสิ้นสุดแผนบำเหน็จบำนาญที่เกี่ยวข้อง (b) ซึ่งจะหรืออาจสร้าง

หนี้ที่เป็นหนี้โดยนายจ้างในแผนบำเหน็จบำนาญที่เกี่ยวข้องใดๆ (c) ซึ่งจะหรืออาจเร่งภาระผูกพันใด ๆ กับนายจ้างในการจัดหาเงินทุนหรือจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมให้กับแผนบำเหน็จบำนาญที่เกี่ยวข้อง

(iii) ไม่มีสมาชิกของ Timeweave Group ที่เสนอ ทำ หรือตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆ กับทรัสตีหรือกรรมการผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้รับมอบอำนาจอื่น ๆ ของแผนบำเหน็จบำนาญที่เกี่ยวข้องใดๆ นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(iv) ไม่มีการดำเนินคดี กระบวนการอนุญาโตตุลาการ การฟ้องร้อง หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ (นอกเหนือจากการเรียกร้องทางกฎหมายในปัจจุบันสูงถึง 15.48 ล้านปอนด์ซึ่ง Timeweave กำลังปกป้องอยู่) ซึ่งสมาชิกของ Timeweave Group เป็นหรืออาจกลายเป็นคู่สัญญา (ไม่ว่าจะเป็น

โจทก์ จำเลยหรืออย่างอื่น) และไม่มีการสอบสวนโดยบุคคลที่สามต่อหรือเกี่ยวกับสมาชิกของ Timeweave Group ที่ได้รับการก่อตั้ง ประกาศ หรือข่มขู่โดยหรือต่อต้าน หรือคงค้างในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกของ Timeweave Group ซึ่งใน ในกรณีใด ๆ อาจคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ Timeweave Group โดยรวมหรือในบริบทของข้อเสนอ

(v) ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเป็นที่รู้จักของ Mayfair ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและในทางลบต่อสมาชิกของ Timeweave Group โดยรวมหรือในบริบทของข้อเสนอ และ

(vi) ไม่มีขั้นตอนใด ๆ เกิดขึ้นและไม่มีการละเว้นใด ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลให้เกิดการเพิกถอน ยกเลิก ยกเลิกหรือแก้ไขใบอนุญาตใด ๆ ที่ถือครองโดยสมาชิกของ Timeweave Group ซึ่งเป็นสาระสำคัญในบริบทของ Timeweave Group ทั้งหมดหรือในบริบทของข้อเสนอ

(f) บันทึกไว้ตามที่เปิดเผยในรายงานประจำปีและบัญชีของ Timeweave สำหรับช่วงเวลา 52 สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2011 หรือตามที่ประกาศต่อสาธารณะต่อบริการข้อมูลด้านกฎระเบียบโดยหรือในนามของ Timeweave ก่อนวันที่ 5 กันยายน 2555 Mayfair ไม่ได้ค้นพบ:

(i) ว่าข้อมูลทางการเงิน ธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Timeweave Group ตามที่มีอยู่ในข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะในเวลาใดๆ โดยหรือในนามของสมาชิกของ Timeweave Group ทำให้เข้าใจผิด มีการบิดเบือนความจริงหรือละเว้นเพื่อระบุข้อเท็จจริง จำเป็นในการทำให้ข้อมูลนั้นถูกต้องในเนื้อหาทั้งหมด ในแต่ละกรณีในบริบทของกลุ่ม Timeweave โดยรวมหรือในบริบทของข้อเสนอ

(ii) ว่าสมาชิกของ Timeweave Group หรือหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่สมาชิกของ Timeweave Group มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญจะต้องรับผิด (โดยบังเอิญหรืออย่างอื่น) ซึ่งมีสาระสำคัญในบริบทของ Timeweave Group ดำเนินการโดยรวมหรือในบริบทของข้อเสนอ หรือ

(iii) ข้อมูลใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการนำเข้าข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยในเวลาใด ๆ โดยหรือในนามของสมาชิกของ Timeweave Group และเป็นเนื้อหาในบริบทของกลุ่ม Timeweave โดยรวม;

(g) ไม่มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ของประกาศนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเจ้าของหรือใช้โดยสมาชิกของ Timeweave Group ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบต่อ Timeweave Group โดยรวมหรือ เนื้อหาอย่างอื่นในบริบทของข้อเสนอ ซึ่งรวมถึง:

(i) สมาชิกของ Timeweave Group สูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ Timeweave Group เป็นเจ้าของและเนื้อหาที่เป็นธุรกิจถูกเพิกถอน ยกเลิก หรือประกาศว่าไม่ถูกต้อง

(ii) การเรียกร้องใด ๆ ที่ถูกยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือถูกคุกคามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบุคคลใด ๆ ที่ท้าทายความเป็นเจ้าของของสมาชิกในกลุ่ม Timeweave หรือความถูกต้องหรือประสิทธิผลของทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือ

(iii) ข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสาระสำคัญที่อนุญาตให้สมาชิกของ Timeweave Group ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง;

(h) ยกเว้นตามที่เปิดเผยในรายงานประจำปีและบัญชีของ Timeweave สำหรับช่วงเวลา 52 สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2011 หรือตามที่ประกาศต่อสาธารณะต่อบริการข้อมูลด้านกฎระเบียบโดยหรือในนามของ Timeweave ก่อนวันที่ 5 กันยายน 2012 ไม่มีสมาชิกของ Timeweave Group มี:

(i) ประหยัดระหว่าง Timeweave และบริษัทในเครือของ Timeweave ที่ออก อนุญาต หรือเสนอให้ออกหุ้นเพิ่มเติมในกลุ่มใด ๆ

(ii) ประหยัดระหว่าง Timeweave และบริษัทในเครือของ Timeweave ที่ออกหรือตกลงที่จะออก อนุญาต หรือเสนอการออกหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นของประเภทหรือสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือตัวเลือกใด ๆ ในการจองซื้อหรือได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(iii) นอกเหนือจากสมาชิกคนอื่นของ Timeweave Group ที่ได้รับการแนะนำ ประกาศ จ่ายหรือทำหรือเสนอให้แนะนำ ประกาศ จ่ายหรือทำโบนัส เงินปันผล หรือการแจกจ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรืออย่างอื่น;

(iv) บันทึกไว้สำหรับการทำธุรกรรมภายใน Timeweave Group ที่รวมหรือยุบกับองค์กรใด ๆ หรือได้มาหรือจำหน่ายหรือโอน จำนองหรือเรียกเก็บเงินหรือสร้างผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยใด ๆ เหนือทรัพย์สินหรือสิทธิ์ใด ๆ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินใด ๆ (รวมถึงหุ้น) และการค้าการลงทุน)

หรือได้รับอนุญาตหรือเสนอหรือประกาศเจตนาใด ๆ ที่จะเสนอการควบรวมกิจการ การควบรวมกิจการ การได้มาหรือจำหน่าย โอน จำนอง เรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยใด ๆ นอกเหนือจากในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

(v) ประหยัดสำหรับการทำธุรกรรมภายใน Timeweave Group ทำหรือได้รับอนุญาตหรือเสนอหรือประกาศความตั้งใจที่จะเสนอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในทุนเงินกู้;

(vi) ออก อนุญาต หรือเสนอปัญหาของหุ้นกู้ใดๆ หรือบันทึกในธุรกิจปกติและบันทึกสำหรับการทำธุรกรรมภายในกลุ่ม Timeweave ที่เกิดขึ้นหรือเพิ่มภาระหนี้หรือกลายเป็นภาระผูกพันใด ๆ ในแต่ละกรณีที่มีสาระสำคัญ ในบริบทของ Timeweave Group โดยรวมหรือในบริบทของข้อเสนอ

(vii) ซื้อ ไถ่ถอน หรือชำระคืน หรือประกาศข้อเสนอใด ๆ ในการซื้อ ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นของตนเองหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ หรือลดลง หรือ เว้นแต่ในเรื่องที่กล่าวถึงในวรรคย่อย (i) ข้างต้น ได้ทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในส่วนใดส่วนหนึ่งของทุน;

(viii) ดำเนินการหรืออนุญาต เสนอหรือประกาศความตั้งใจในการดำเนินการ การสร้างใหม่ การควบรวมกิจการ โครงการ ข้อผูกมัด หรือธุรกรรมหรือการจัดการอื่น ๆ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ(ix) ได้ทำหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาใดๆ กับกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ Timeweave Group;

(x) เข้าทำหรือเปลี่ยนแปลงหรืออนุญาต เสนอหรือประกาศเจตนาที่จะเข้าทำหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา ธุรกรรม หรือข้อผูกมัดใดๆ (ไม่ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนหรืออย่างอื่น) ที่มีลักษณะหรือขนาดในระยะยาว เป็นภาระหรือผิดปกติ หรือ ซึ่งเป็นหรืออาจจำกัดอย่างมีสาระสำคัญต่อธุรกิจของ Timeweave Group หรือซึ่งเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันที่มีลักษณะหรือขนาดดังกล่าว หรือที่นอกเหนือไปจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ และในแต่ละกรณี

สาระสำคัญใน บริบทของธุรกิจของ Timeweave Group ที่นำมารวมหรือในบริบทของข้อเสนอ หรือที่มีแนวโน้มว่าจะมีข้อจำกัดในสาระสำคัญต่อธุรกิจของ Mayfair โดยรวม;

(xi) เข้าสู่ใบอนุญาตหรือการกำจัดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของสมาชิกของ Timeweave Group ซึ่งเป็นสาระสำคัญในบริบทของ Timeweave Group โดยรวม;

(xii) (นอกเหนือจากที่เกี่ยวกับสมาชิกที่อยู่เฉยๆและเป็นตัวทำละลายในเวลาที่เกี่ยวข้อง) ได้ดำเนินการใด ๆ ขององค์กรหรือมีการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เริ่มต้นหรือขู่ว่าจะเลิกกิจการ ยุบหรือปรับโครงสร้างองค์กร หรือการแต่งตั้ง ผู้รับ ผู้รับทางปกครอง ผู้บริหาร ทรัสตี หรือเจ้าหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันของทรัพย์สินหรือรายได้ทั้งหมดหรือใด ๆ หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันในเขตอำนาจศาลใด ๆ หรือได้รับการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

(xiii) สละหรือประนีประนอมการเรียกร้องใด ๆ แทงบอลออนไลน์ ที่มีสาระสำคัญในบริบทของ Timeweave Group ที่ดำเนินการโดยรวมเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากในธุรกิจปกติหรือในบริบทของข้อเสนอ