สมัครสมาชิกจีคลับ เว็บรับแทงบอล หนี้สุทธิ Holiday Palace Online

สมัครสมาชิกจีคลับ เว็บรับแทงบอล หมายถึงหนี้ (รายงานตาม GAAP) ที่ปรับปรุงเพื่อไม่รวมต้นทุนทางการเงินรอการตัดบัญชีสุทธิและลดลงสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ด้วยการไม่รวมต้นทุนการจัดหาเงินรอการตัดบัญชีสุทธิและการลดหนี้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในมือผลลัพธ์จะเป็นการประมาณจำนวนเงินตามสัญญาของทุนที่ยืมที่จะชำระคืนสุทธิจากเงินสดที่สามารถชำระคืนได้ บริษัท เชื่อว่าการคำนวณนี้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มเติมที่

เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการทำความเข้าใจสภาพการเงินของเรา วิธีการคำนวณหนี้สุทธิของ บริษัท อาจแตกต่างจากวิธีการที่กองทรัสต์อื่นใช้และอาจเทียบไม่ได้กับ REIT อื่นฝ่ายบริหารใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจและการดำเนินงานของ บริษัท ผู้บริหารเชื่อว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมีประโยชน์ต่อนักลงทุนเนื่องจากไม่รวมรายการต่างๆที่ผู้บริหารเชื่อว่าไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานและเป็นมาตรการที่ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการ

คำนวณอัตราส่วนทางการเงินต่างๆเพื่อประเมิน บริษัท บริษัท กำหนด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นรายได้สุทธิที่มีให้สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์เงินกู้หรือการจ่ายผลตอบแทนดอกเบี้ยจ่าย (สุทธิ) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายส่วนของ (รายได้) ขาดทุนจากการร่วมค้ากำไร (ขาดทุน) จากการขายของจริง อสังหาริมทรัพย์, กำไรจากการกู้ประกัน, ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชวิธีการคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว

ของ บริษัท อาจแตกต่างจากวิธีการที่กองทรัสต์อื่นใช้และอาจเทียบเคียงกับ REIT อื่น ๆ ไม่ได้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ใช่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานภายใต้ GAAP สมัครสมาชิกจีคลับ ไม่ได้แสดงถึงเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานตามที่กำหนดโดย GAAP และไม่ได้บ่งชี้ถึงเงินสดที่มีอยู่เพื่อรองรับความต้องการเงินสดทั้งหมดรวมถึง

การแจกแจง ไม่ควรพิจารณามาตรการนี้เป็นทางเลือกแทนรายได้สุทธิเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท หรือกระแสเงินสดเพื่อวัดสภาพคล่อเกี่ยวกับ EPR Propertieเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แบบพิเศษที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มตลาดที่เลือกซึ่ง

ต้องการความรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรมในขณะที่นำเสนอศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและน่าสนใจ เงินลงทุนทั้งหมดของเราเกิน 5.0 พันล้านดอลลาร์และส่วนการลงทุนหลักของเราคือความบันเทิงสันทนาการและการศึกษา เรายึดมั่นในเกณฑ์การจัดจำหน่ายและการลงทุนที่เข้มงวดโดยเน้นที่มาตรฐาน

กระแสเงินสดระดับอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญ เราเชื่อว่าแนวทางเฉพาะที่มุ่งเน้นของเราให้ความได้เปรียบในการแข่งขันและมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงขึ้นและผลตอบแทนที่ดีขึ้ข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด

ๆ หรือการเชิญชวนให้ลงคะแนนเสียงหรือการอนุมัติใด ๆ ในการเชื่อมต่อกับธุรกรรมที่อ้างถึงในการสื่อสารนี้ EPR Properties คาดว่าจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในแบบฟอร์ม S-4 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ ก.ล.ต. ”) ซึ่งมีคำสั่งมอบฉันทะเบื้องต้นของ CNL

Lifestyle ซึ่งถือเป็นหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นของ คุณสมบัติ EPR หลังจากประกาศแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้ CNL Lifestyle จะส่งคำชี้แจงการมอบฉันทะ / หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ไปยังผู้ถือหุ้นของ CNL Lifestyle การสื่อสารนี้ไม่ได้ใช้แทนคำแถลงการมอบฉันทะร่วม / หนังสือชี้ชวนหรือ

แบบแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่ EPR Properties หรือ CNL Lifestyle อาจยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งไปยังผู้ถือหุ้นของ CNL Lifestyle ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ นักลงทุนและผู้ถือครองการรักษาความปลอดภัยของ CNL LIFESTYLE ถูกเรียกร้องให้อ่านคำแถลงพร็

อกซี / ข้อเสนอและเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. อย่างรอบคอบและในหน่วยงานของพวกเขาเมื่อพวกเขาสามารถใช้ได้เพราะพวกเขาจะมีข้อมูลที่สำคัญ นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์จะสามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะ / หนังสือชี้ชวนได้ฟรี (หากมี) และเอกสารอื่น ๆ ที่ EPR Properties และ CNL

Lifestyle ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แม้ว่าเว็บไซต์จะดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ที่http://www.sec.gov . สำเนาเอกสารที่ EPR Properties ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จะสามารถใช้ได้ฟรีบนเว็บไซต์ของ EPR Properties ที่www.eprkc.comหรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ EPR Properties ที่ (816) 472-1700 สำเนาเอกสารที่ CNL Lifestyle ยื่นต่อ SEC จะสามารถใช้ได้ฟรีบนเว็บไซต์ของ CNL Lifestyle

ที่www.cnllifestylereit.comหรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ CNL Lifestyle ที่ (866) 650-0650 เนื้อหาของเว็บไซต์ที่อ้างถึงข้างต้นไม่ถือว่ารวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงในแบบแสดงรายการข้อมูลหรือคำสั่งมอบฉันทะ / หนังสือชี้ชข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้เข้าร่วคุณสมบัติของ EPR และ CNL

Lifestyle และผู้ดูแล / กรรมการที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่บริหารและสมาชิกฝ่ายบริหารและพนักงานอื่น ๆ อาจถือว่ามีส่วนร่วมในการชักชวนผู้รับมอบฉันทะในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอภายใต้กฎของ ก.ล.ต. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์และเจ้าหน้าที่บริหารของ EPR Properties มีการระบุไว้ในหนังสือ

มอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และแบบฟอร์ม 4 ของผู้ดูแลทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่บริหารของ EPR Properties ที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ CNL Lifestyle ระบุไว้ในรายงานประจำปีแบบ

ฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และในแบบฟอร์ม 4 ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ CNL Lifestyle

ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้มีส่วนร่วมในการชักชวนของผู้รับมอบฉันทะและรายละเอียดของผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของพวกเขาโดยการถือครองหลักทรัพย์หรืออื่น ๆ จะรวมอยู่ในคำแถลงการมอบฉันทะร่วม / หนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะยื่นต่อสำนักงาน

ก.ล.ต. หากและเมื่อใด พร้อมใช้งาคำชี้แจงข้อควรระวังเกี่ยวกับงบที่กำลังมองหาไปข้างหน้ยกเว้นข้อมูลในอดีตข้อความบางอย่างที่มีหรือรวมไว้โดยการอ้างอิงในที่นี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“ พระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์”) และมาตรา 21E ของหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“ พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงิน”) เช่นที่เกี่ยวข้องกับการ ได้มาหรือการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ทรัพยากรเงินทุนของเราค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาและผลการดำเนินงานและสถานะ

ทางการเงินของเรา ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมายและคุณไม่ควรใช้มันเป็นการคาดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่มีการรับรองว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่สะท้อนอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะเกิดขึ้น คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าได้โดยใช้คำเช่น“

จะเป็น”“ ตั้งใจ”“ ดำเนินการต่อ”“ เชื่อ”“ อาจ”“ คาดหวัง”“ ความหวัง”“ คาดการณ์”“ เป้าหมาย” “ คาดการณ์”“ ไปป์ไลน์”“ ประมาณการ”“ ข้อเสนอ”“ แผน”“ จะ” หรือสำนวนอื่น ๆ ที่คล้ายกันหรือคำอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้หรือการอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์แผนหรือความตั้งใจที่มีหรือรวมไว้โดยการ

อ้างอิงในที่นี้ แม้ว่าการอ้างอิงถึงภาระผูกพันสำหรับการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนจะขึ้นอยู่กับภาระผูกพันและข้อตกลงในปัจจุบันของ บริษัท แต่เราไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าธุรกรรมเหล่านี้จะเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่น่าพอใจ นอกจากนี้การอ้างอิงถึงจำนวนงบประมาณและคำแนะนำของเราเป็นข้อความคาดการณ์

ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจำเป็นต้องขึ้นอยู่กับสมมติฐานข้อมูลหรือวิธีการที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้แสดงถึงความตั้งใจแผนความคาดหวังและความเชื่อของเราและอยู่ภายใต้สมมติฐานความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย ปัจจัยหลายอย่างที่จะกำหนดรายการเหล่านี้

อยู่นอกเหนือความสามารถในการควบคุมหรือคาดการณ์ของเรา นอกจากนี้ CNL Lifestyle Properties, Inc. และ EPR Properties ไม่รับประกันว่าสมมติฐานที่อยู่ภายใต้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจะปราศจากข้อผิดพลาด ความเสี่ยงเหล่านี้ตลอดจนความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ที่รอดำเนินการจาก CNL Lifestyle Properties, Inc. จะได้รับการกล่าวถึงอย่างครบถ้วนในหนังสือชี้ชวนซึ่งจะรวมอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลในแบบฟอร์ม S-4 ที่คุณสมบัติของ EPR และ CNL Lifestyle Properties, Inc. จะยื่นเรื่องต่อ SEC เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการที่รอ

ดำเนินการ สำหรับการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้โปรดดู“ รายการ 1A ปัจจัยความเสี่ยง” ในรายงานประจำปีล่าสุดของเราในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานประจำไตรมาสของเราในแบบฟอร์ม 10-Q ในขอบเขตที่เกี่ยวข้อสำหรับข้อความเหล่านี้เราอ้างสิทธิ์ในการปกป้องที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์

ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 คุณควรระมัดระวังไม่ให้พึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเรามากเกินไปซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ ที่นี่หรือวันที่ของเอกสารใด ๆ ที่รวมไว้โดยการอ้างอิงในที่นี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่าที่เป็นผลมาจาก

เราหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของเรามีคุณสมบัติโดยชัดแจ้งอย่างครบถ้วนโดยข้อความเตือนที่มีอยู่หรืออ้างถึงในส่วนนี้ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดเราไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการเผยแพร่การแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเราต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่นี้

บริษัท ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายเดือนตามปกติในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 0.96 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ เงินปันผลนี้เป็นเงินปันผลประจำปีที่ 3.84 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อนและจะเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันของ บริษัท โดยมีเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปนอกจากนี้

บริษัท ยังประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในไตรมาสที่สามจำนวน 0.359375 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพซีรีส์ C 5.75%, 0.5625 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพได้ 9% ของซีรีส์ E และ 0.4140625 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่แลกได้สะสมในซีรีส์ F จำนวน

6.625% คำแนะนำ 2016บริษัท กำลังเพิ่มคำแนะนำในปี 2559 สำหรับ FFO ตามการปรับปรุงต่อหุ้นปรับลดเป็นช่วง $ 4.75 ถึง $ 4.82 จากช่วง $ 4.72 ถึง $ 4.82 นอกจากนี้ บริษัท ยังคงแนวทางการใช้จ่ายการลงทุนในปี 2559 ไว้ที่ 650 ล้านดอลลาร์ถึง 700 ล้านดอลลาร์

FFO ตามแนวทางที่ปรับแล้วสำหรับปี 2559 จะขึ้นอยู่กับ FFO ต่อหุ้นปรับลดของ $ 4.68 ถึง $ 4.75 ที่ปรับแล้วสำหรับค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์เงินกู้หรือผลตอบแทนจากการกู้เงินค่าประกันการกู้คืนค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมกำไรจากการขายที่ดินค่าธรรมเนียมการเลิกจ้างที่เกี่ยวข้องกับ

โรงเรียนกฎบัตรของรัฐและ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี FFO ต่อหุ้นปรับลดขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิต่อช่วงหุ้นปรับลดที่ $ 3.12 ถึง $ 3.23 หักกำไรโดยประมาณจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในช่วง $ 0.08 ถึง $ 0.12 และผลกระทบของการลดสัดส่วน Series C ที่ 0.03 ดอลลาร์บวกค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์โดยประมาณที่ $ 1.67 ต่อหุ้นปรับลด (ตามนิยาม NAREIT ของ FFO)การอภิปรายเกี่ยวกับข้อตกลงการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ CNL

ตามที่ระบุไว้ในรุ่นแยกต่างหากหลังจากสิ้นไตรมาส บริษัท ได้ทำข้อตกลงซื้อและขายขั้นสุดท้ายกับ CNL Lifestyle Properties, Inc. (“ CNL Lifestyle”) และกองทุนที่เป็นพันธมิตรกับ Och-Ziff Real Estate (“ OZRE”) ข้อตกลงดังกล่าวจัดให้มีการเข้าซื้อสกีรีสอร์ต Northstar

California ของ บริษัท สถานที่ท่องเที่ยว 15 แห่ง (สวนน้ำและสวนสนุก) และศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก 5 แห่งสำหรับการพิจารณารวมมูลค่าประมาณ 456 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัท ได้ตกลงที่จะจัดหาเงินทุนที่มีหลักประกันระยะเวลา 5 ปีจำนวนประมาณ 244 ล้านดอลลาร์ให้กับ

OZRE สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์สกี CNL Lifestyle จำนวน 14 รายการมูลค่าประมาณ 374 ล้านดอลลาร์ การลงทุนรวมของ บริษัท ในธุรกรรมนี้คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 700 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะได้รับเงินทุนจากหุ้นสามัญ EPR ประมาณ 647 ล้านดอลลาร์และเงินสด 53 ล้านดอลลาร์ก่อนการปัน

ส่วนต้นทุนการทำธุรกรรมและการปรับปรุงการปิดบัญชีซึ่งส่วนหนึ่ง คาดว่าจะรวมอยู่ในการจัดหาหนี้ที่มีหลักประกันให้กับ OZRE นอกจากนี้ บริษัท ได้ตกลงที่จะให้เงินสนับสนุน 65% ของการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและในอนาคตหากได้รับการร้องขอจาก OZRE โดยความก้าวหน้าดังกล่าวต่อย

อดไว้ที่ 52 ล้านดอลลาร์ การจัดหาเงินทุนของ OZRE ทั้งหมดจะรับดอกเบี้ยที่ 8.5% ต้นทุนการทำธุรกรรมและการปิดปรับปรุงซึ่งส่วนหนึ่งคาดว่าจะรวมอยู่ในการจัดหาหนี้ที่มีหลักประกันให้กับ OZRE นอกจากนี้ บริษัท ได้ตกลงที่จะให้เงินสนับสนุน 65% ของการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและ

ในอนาคตหากได้รับการร้องขอจาก OZRE โดยความก้าวหน้าดังกล่าวต่อยอดไว้ที่ 52 ล้านดอลลาร์ การจัดหาเงินทุนของ OZRE ทั้งหมดจะรับดอกเบี้ยที่ 8.5% ต้นทุนการทำธุรกรรมและการปิดปรับปรุงซึ่งส่วนหนึ่งคาดว่าจะรวมอยู่ในการจัดหาหนี้ที่มีหลักประกันให้กับ OZRE นอกจากนี้ บริษัท ได้ตกลงที่จะให้เงิน

สนับสนุน 65% ของการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและในอนาคตหากได้รับการร้องขอจาก OZRE โดยความก้าวหน้าดังกล่าวต่อยอดไว้ที่ 52 ล้านดอลลาร์ การจัดหาเงินทุนของ OZRE ทั้งหมดจะรับดอกเบี้ยที่ 8.5%.

การพิจารณาหุ้นสามัญของ บริษัท อยู่ภายใต้การคุ้มครองสองทางระหว่าง $ 68.25 ถึง $ 82.63 ต่อหุ้น หากราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ บริษัท ในช่วง 10 วันซื้อขายสิ้นสุดในวันซื้อขายที่สองก่อนปิด (“ราคาหุ้น EPR เฉลี่ย”) เพิ่มขึ้นระหว่างการลงนามในข้อตกลงและการปิด CNL Lifestyle จะได้รับ

จำนวนหุ้นน้อยลงจนกว่า ราคาหุ้น EPR เฉลี่ยอยู่ที่ 82.63 ดอลลาร์ ณ จุดนั้นจำนวนหุ้นจะคงที่ประมาณ 7.8 ล้าน ในทางกลับกันหากราคาหุ้นของ บริษัท ลดลงระหว่างการลงนามและการปิด CNL Lifestyle จะได้รับหุ้นเพิ่มขึ้นจนกว่าราคาหุ้น EPR เฉลี่ยจะถึง $ 68.25 ซึ่งจะมีการกำหนดจำนวนหุ้นไว้ที่ประมาณ 9.5 ล้านหุ้น หลังการทำธุรกรรม

ธุรกรรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดบัญชีตามธรรมเนียมซึ่งรวมถึงการอนุมัติการทำธุรกรรมโดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญของ CNL Lifestyle และความยินยอมของบุคคลที่สามต่างๆและการอนุญาตจากรัฐบาล คาดว่าธุรกรรมนี้จะปิดในต้นไตรมาสที่สองของปี 2560คำแนะนำ 2017

นอกจากนี้ บริษัท ยังแนะนำแนวทางในปี 2560 สำหรับ FFO โดยปรับตามหุ้นปรับลดในช่วง 5.05 ถึง 5.20 ดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัท กำลังแนะนำแนวทางการใช้จ่ายการลงทุนในปี 2560 ในช่วง 1.30 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.35 พันล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากการลงทุนที่กำลังดำเนินอยู่ในแต่ละส่วน

ธุรกิจหลักของเราคำแนะนำนี้ยังรวมถึงผลกระทบโดยประมาณของการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจตามแผนจาก CNL Lifestyle ตลอดจนผลกระทบโดยประมาณของการขายสินทรัพย์ตามแผนซึ่งทั้งสองอย่างจะกล่าวถึงต่อไป ข้างบน. ไม่สามารถรับประกันได้ว่าธุรกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้น

FFO ตามคำแนะนำที่ปรับแล้วสำหรับปี 2017 จะขึ้นอยู่กับ FFO ต่อหุ้นปรับลดของ $ 4.70 ถึง $ 4.81 ที่ปรับปรุงสำหรับต้นทุนการทำธุรกรรมโดยประมาณค่าธรรมเนียมการเลิกจ้างที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนกฎบัตรของรัฐและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี FFO ต่อหุ้นปรับลดขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิต่อช่วงหุ้นปรับลด

ที่ 3.42 ถึง 3.57 ดอลลาร์น้อยกว่ากำไรโดยประมาณจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 0.42 ดอลลาร์ถึง 0.46 ดอลลาร์และผลกระทบของการลดสัดส่วนของซีรีส์ C และซีรีส์อีที่ 0.05 ดอลลาร์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์โดยประมาณ ค่าเสื่อมราคา 1.75 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด (ตามนิยาม NAREIT ของ FFO)เสริมรายไตรมาส

แพคเกจข้อมูลเพิ่มเติมของ บริษัท สำหรับไตรมาสที่สามและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2016 มีอยู่ในเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ ที่http://eprkc.com/earnings-releases-supplementalNAREIT ได้พัฒนา FFO โดยใช้วิธีการวัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP

ของกองทรัสต์เพื่อให้รับรู้ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ในอดีตไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ GAAP และฝ่ายบริหารให้ FFO ไว้ในที่นี้เนื่องจากเชื่อว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ต่อ นักลงทุนในเรื่องนี้ FFO เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ บริษัท อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและให้ไว้ที่นี่

เพื่อเป็นมาตรการเสริมสำหรับรายได้สุทธิของ GAAP ที่มีให้สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปและกำไรต่อหุ้น ตามคำจำกัดความของ FFO โดยคณะกรรมการของ NAREIT บริษัท คำนวณ FFO เป็นรายได้สุทธิที่มีให้สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญโดยคำนวณตาม GAAP ไม่รวมกำไรและขาดทุนจากการขาย [หรือการซื้อกิจการ] ของ

คุณสมบัติการดำเนินงานที่เสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เสื่อมราคารวมทั้งค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และหลังการปรับปรุงสำหรับการเป็นหุ้นส่วนที่ไม่ได้รวมกิจการการร่วมค้าและ บริษัท ในเครืออื่น ๆ การปรับปรุงสำหรับการเป็นหุ้นส่วนที่ไม่ได้

รวมกิจการการร่วมค้าและ บริษัท ในเครืออื่น ๆ คำนวณเพื่อสะท้อน FFO บนพื้นฐานเดียวกัน บริษัท ได้คำนวณ FFO สำหรับทุกงวดที่นำเสนอตามคำจำกัดความนี้ FFO เป็นมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP FFO ไม่ได้แสดงถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตามที่กำหนดโดย GAAP และไม่ได้บ่งชี้ว่ากระแสเงินสดเพียงพอต่อความต้องการเงินสดทั้งหมดและไม่ถือเป็นทางเลือกอื่นสำหรับรายได้สุทธิหรือมาตรการ GAAP อื่นใดเป็นการวัดผลของเรา การดำเนินงาน

หรือกระแสเงินสดหรือสภาพคล่องของเราตามที่กำหนดโดย GAAP นอกจาก FFO แล้ว บริษัท ยังนำเสนอ FFO ตามที่ปรับปรุงแล้ว ผู้บริหารเชื่อว่าจะมีประโยชน์ในการกำหนดให้ที่นี่เป็นมาตรการเสริมสำหรับรายได้สุทธิของ GAAP ที่มีให้สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปและกำไรต่อหุ้น FFO ที่ปรับปรุงแล้วคือ FFO บวกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต้นทุน (กำไร) ที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์เงินกู้หรือผลตอบแทนสุทธิค่าชดเชยการเกษียณอายุต้นทุนการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ ค่า

ธรรมเนียมการเลิกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายของผู้เช่าของตัวเลือกการซื้อออกจากโรงเรียนเช่าเหมาลำสาธารณะและต้นทุนการทำธุรกรรม (ผลประโยชน์) กำไรน้อยลงจากการปลดหนี้ก่อนกำหนดกำไร (ขาดทุน) จากการขายที่ดินกำไรจากการกู้คืนประกันและผลประโยชน์ทางภาษีรอการตัดบัญชี (ค่าใช้จ่าย) . FFO ที่ปรับปรุงแล้วเป็นมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP FFO ตามที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้แสดงถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตามที่กำหนด

โดย GAAP และไม่ได้บ่งชี้ว่ากระแสเงินสดเพียงพอต่อความต้องการเงินสดทั้งหมดและไม่ถือเป็นทางเลือกอื่นสำหรับรายได้สุทธิหรือมาตรการ GAAP อื่นใดเป็นการวัดผล ของการดำเนินงานกระแสเงินสดหรือสภาพคล่องของ บริษัท ตามที่กำหนดโดย GAAP

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพซีรีส์ C 5.75% จะปรับลดเป็น FFO ต่อหุ้นสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และเป็น FFOAA ต่อหุ้นสำหรับสามและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ดังนั้นหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจำนวน

2.0 ล้านหุ้นซึ่งจะเป็นผลมาจากการแปลงสภาพและส่วนเสริมที่เกี่ยวข้องของเงินปันผลที่ต้องการที่ประกาศในหุ้นดังกล่าวจะรวมอยู่ในการคำนวณ FFO ปรับลดและ FFOAA ปรับลดต่อหุ้นสำหรับ ช่วงเวลาเหล่านี้ หุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น 2.0 ล้านหุ้นซึ่งจะเป็นผลมาจากการแปลงหุ้น 5. หุ้นบุริมสิทธิที่เปลี่ยนแปลงได้สะสม

ในซีรีส์ C 75% และส่วนเสริมที่เกี่ยวข้องของเงินปันผลที่ต้องการที่ประกาศในหุ้นเหล่านั้นจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณข้อมูลปรับลดต่อหุ้นสำหรับช่วงเวลาที่เหลือข้างต้นเนื่องจากผลกระทบไม่ได้ปรับลด ผลของการแปลงหุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพได้สะสมซีรีส์ E 9.0% ของเราและหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นอีก 1.6 ล้านหุ้นที่

เป็นผลมาจากการแปลงสภาพไม่ได้ส่งผลให้มีการปรับลดผลลัพธ์ต่อหุ้นมากขึ้นดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ในการคำนวณปรับลดต่อหุ้น ข้อมูลสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นมาตรการเสริมที่ได้จากมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ซึ่ง บริษัท ใช้ในการประเมินโครงสร้างเงินทุนและขนาดของหนี้เทียบกับผลการดำเนินงาน บริษัท เชื่อว่านักลงทุนมักใช้อัตราส่วนนี้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้สถาบันการเงินยังใช้อัตราส่วนนี้ใน

การเชื่อมต่อกับสัญญาหนี้เพื่อกำหนดราคาและข้อ จำกัด ของพันธสัญญา วิธีการของ บริษัท ในการคำนวณหนี้สุทธิต่ออัตราส่วน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอาจแตกต่างจากวิธีการที่ REIT อื่นใช้และอาจเทียบไม่ได้กับ REIT อื่น ๆ การกระทบยอดหนี้และรายได้สุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ (ทั้งที่รายงานตาม GAAP) ต่อหนี้สุทธิ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว

Wynn Resorts, Limited รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม 201602 พฤศจิกายน 2559 04:05 น. เวลาออมแสงตะวันออกลาสเวกัส – ( บิสิเนสไวร์ ) – Wynn Resorts, Limited (Nasdaq: WYNN) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานผลประกอบการทางการเงินรวม 40 วันของการดำเนินงานของ Wynn Palace ซึ่งเปิดในเดือนสิงหาคม 22 พฤศจิกายน 2559“ รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเป็นของ Wynn Resorts, Limited”

ทวีตนี้รายรับสุทธิอยู่ที่ 1.11 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559 เพิ่มขึ้น 11.4% หรือ 113.5 ล้านดอลลาร์จาก 996.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2558 การเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก Wynn Palace 164.6 ล้านดอลลาร์และเพิ่มขึ้น 15.9 ล้านดอลลาร์จาก ปฏิบัติการลาสเวกัสของเราชดเชยบางส่วนด้วยการลดลง 67.0 ล้านดอลลาร์จาก Wynn Macau

ตาม GAAP ของสหรัฐอเมริกาผลขาดทุนสุทธิที่เป็นของ Wynn Resorts, Limited อยู่ที่ 17.4 ล้านดอลลาร์หรือ 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ลดลง 118.1% หรือ 113.6 ล้านดอลลาร์จากรายได้สุทธิของ Wynn Resorts, Limited 96.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.95 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับช่วงเดียวกันของปี 2558 รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของ Wynn Resorts, Limited (1) อยู่ที่ 76.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.75 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2559 เทียบกับ 87.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.86 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในช่วงเดียวกันของปี 2558

EBITDA ของทรัพย์สินที่ปรับปรุงแล้ว (2) อยู่ที่ 305.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559 เพิ่มขึ้น 9.1% หรือ 25.5 ล้านดอลลาร์จาก 279.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก Wynn Palace 25.5 ล้านดอลลาร์

Wynn Resorts, Limited ยังประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีประวัติ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559วินน์มาเก๊า

รายได้สุทธิจาก Wynn Macau อยู่ที่ 518.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559 ลดลง 11.5% จาก 585.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2558 EBITDA ของทรัพย์สินที่ปรับปรุงแล้วจาก Wynn Macau อยู่ที่ 151.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559 ลดลง 7.3% จาก 162.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2558

รายได้คาสิโนจาก Wynn Macau อยู่ที่ 488.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559 ลดลง 10.9% จาก 547.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2558 มูลค่าการซื้อขายเกมบนโต๊ะในการดำเนินงานวีไอพีอยู่ที่ 10.94 พันล้านดอลลาร์ลดลง 10.5% จาก 12.22 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ของปี

2015 เกมบนโต๊ะวีไอพีชนะเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขาย (คำนวณก่อนค่าคอมมิชชั่น) คือ 3.34% สูงกว่าช่วงที่คาดไว้ 2.7% ถึง 3.0% และ 3.17% ที่เราประสบในไตรมาสที่สามของปี 2015 ตารางการลดลงของการดำเนินงานในตลาดมวลชน อยู่ที่ 1.11 พันล้านดอลลาร์ลดลง 7.6% จาก 1.20 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2558 เกมบนโต๊ะที่ชนะในการดำเนินงานในตลาดมวลชนคือ 205.2 ล้านดอลลาร์ลดลง 12.6% จาก 234.7 ล้านดอลลาร์

ในไตรมาสที่สามของปี 2558เปอร์เซ็นต์การชนะเกมบนโต๊ะในการดำเนินงานของตลาดมวลชนอยู่ที่ 18.6% ต่ำกว่า 19.6% จากประสบการณ์ในไตรมาสที่สามของปี 2015 สล็อตแมชชีนมีมูลค่า 681.6 ล้านดอลลาร์ลดลง 17.4% จาก 824.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2558 ในขณะที่การชนะสล็อตลดลง 30.0 % เป็น 29.3 ล้านดอลลาร์

รายได้ที่ไม่ใช่คาสิโนก่อนค่าลดหย่อนส่งเสริมการขายจาก Wynn Macau อยู่ที่ 63.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559 ลดลง 17.4% จาก 77.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2558 รายได้จากห้องพักลดลง 14.6% เป็น 26.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559 เทียบกับ 30.7 ล้าน

ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2558 อัตราเฉลี่ยต่อวัน (“ADR”) ของเราอยู่ที่ 270 ดอลลาร์ลดลง 14.8% จาก 317 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2558 การเข้าพักลดลงเป็น 95.1% ในไตรมาสที่สามของปี 2559 จาก 95.9% ในช่วงเดียวกันของปี 2015 รายได้ต่อห้องว่าง (“REVPAR”) อยู่ที่ 257 ดอลลาร์ลดลง 15.5% จาก 304 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2558พระราชวัง Wynn

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัท ได้เปิด Wynn Palace ซึ่งเป็นรีสอร์ทแบบบูรณาการในเขต Cotai ของมาเก๊า Wynn Palace มีอาคารโรงแรมหรูที่มีห้องพักห้องสวีทและวิลล่า 1,706 ห้องพื้นที่คาสิโนประมาณ 500,000 ตารางฟุตร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10 แห่งเลานจ์และพื้นที่ประชุมประมาณ 40,000 ตารางฟุตพื้นที่ค้าปลีกประมาณ 105,000 ตารางฟุตและสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งทะเลสาบการแสดงงานศิลปะดอกไม้และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการ

ก่อนการเปิด Wynn Palace สำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของมาเก๊าได้อนุญาตให้มีเกมบนโต๊ะใหม่ 100 เกมสำหรับการดำเนินงานที่ Wynn Palace โดยมีเกมบนโต๊ะเพิ่มเติมอีก 25 เกมที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในแต่ละวันที่ 1 มกราคม 2017 และ 2018 รวมเป็น 150 ตารางใหม่ เกมในการรวม เราโอนเกมโต๊ะ 250 เกมจาก Wynn Macau เพื่อดำเนินการที่ Wynn Palace

รายรับสุทธิและ EBITDA ของทรัพย์สินที่ปรับปรุงแล้วจาก Wynn Palace อยู่ที่ 164.6 ล้านดอลลาร์และ 25.5 ล้านดอลลาร์ตามลำดับสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2559

รายได้คาสิโนจาก Wynn Palace อยู่ที่ 146.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559 ในการดำเนินงานวีไอพีเงินหมุนเวียนของเกมบนโต๊ะอยู่ที่ 4.15 พันล้านดอลลาร์และเกมบนโต๊ะที่ชนะเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขาย (คำนวณก่อนค่าคอมมิชชั่น) อยู่ที่ 2.90% ภายในช่วงที่คาดไว้ที่ 2.7% ถึง 3.0% ในการดำเนินงานในตลาดจำนวนมากการลดลงของตารางอยู่ที่ 275.9 ล้านดอลลาร์การชนะเกมบนโต๊ะคือ 51.5 ล้านดอลลาร์และเปอร์เซ็นต์การชนะเกมบนโต๊ะคือ 18.7% ที่จับสล็อตแมชชีนอยู่ที่ 204.5 ล้านดอลลาร์และสล็อตแมชชีนชนะอยู่ที่ 12.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559

รายได้ที่ไม่ใช่คาสิโนก่อนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายจาก Wynn Palace อยู่ที่ 33.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559 รายได้จากห้องพักอยู่ที่ 14.2 ล้านดอลลาร์โดยมี ADR ที่ 287 ดอลลาร์การเข้าพัก 70.8% และ REVPAR ที่ 203 ดอลลาร์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 การลงทุนทั้งหมดของ Wynn Palace สำหรับ บริษัท อยู่ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 300 ล้านดอลลาร์สำหรับราคาสูงสุดที่รับประกัน (“GMP”) ภายใต้สัญญา GMP ตามข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่บรรลุเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ระหว่าง บริษัท และผู้รับเหมาทั่วไปในการชำระค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดในขณะนี้ ภายใต้สัญญา GMPปฏิบัติการลาสเวกัส

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานในลาสเวกัสของเราอยู่ที่ 427.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559 เพิ่มขึ้น 3.9% จาก 411.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2558 EBITDA ของทรัพย์สินที่ปรับปรุงแล้วจากการดำเนินงานในลาสเวกัสของเราอยู่ที่ 128.9 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 10.1% จาก 117.1 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2558

รายได้คาสิโนจากการดำเนินงานในลาสเวกัสของเราอยู่ที่ 153.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559 เพิ่มขึ้น 0.7% จาก 152.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2558 เกมบนโต๊ะลดลงอยู่ที่ 483.4 ล้านดอลลาร์ลดลง 1.7% จาก 491.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของ 2015 เกมบนโต๊ะที่ชนะอยู่ที่ 119.4 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 2.3% จาก 116.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2558 เปอร์เซ็นต์การชนะเกมบนโต๊ะคือ 24.7% โดยอยู่ในช่วงที่คาด

การณ์ไว้ที่ 21% ถึง 25% และสูงกว่า 23.7% ที่มีประสบการณ์สำหรับ ไตรมาสที่สามของปี 2558 สล็อตแมชชีนอยู่ที่ 818.7 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 7.1% จาก 764.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2558 ในขณะที่การชนะสล็อตลดลง 3.9% เป็น 52.5 ล้านดอลลาร์

รายได้ที่ไม่ใช่คาสิโนก่อนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายจากการดำเนินงานในลาสเวกัสของเราอยู่ที่ 316.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559 เพิ่มขึ้น 4.2% จาก 303.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2558 รายได้จากห้องพักเพิ่มขึ้น 9.1% เป็น 112.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของ 2559

เทียบกับ 102.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ADR อยู่ที่ 288 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 4.7% จาก 275 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 จำนวนผู้เข้าพักเพิ่มขึ้นเป็น 90.0% ในไตรมาสที่สามของปี 2559 จาก 88.3% ที่มีประสบการณ์เช่นเดียวกัน งวดของปี 2558 REVPAR อยู่ที่ 259 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 6.6% จาก 243 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2558 รายได้จากอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 1.8% เป็น 145.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม

ของปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ความบันเทิงการค้าปลีก และรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 1.1% เป็น 58.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558โครงการ Wynn Boston Harbor ในแมสซาชูเซตส์

ในเดือนพฤศจิกายน 2014 บริษัท ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมเพื่อพัฒนาและสร้าง Wynn Boston Harbor ซึ่งเป็นรีสอร์ทแบบบูรณาการในเมือง Everett รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งอยู่ติดกับบอสตัน Wynn Boston Harbor จะตั้งอยู่บนพื้นที่ 33 เอเคอร์ริมแม่น้ำ Mystic และจะมีโรงแรมทางเดินริมน้ำพื้นที่ประชุม

พื้นที่คาสิโนสปาร้านค้าปลีกและร้านอาหารและเครื่องดื่ม งบประมาณโครงการทั้งหมดซึ่งรวมถึงต้นทุนการก่อสร้างดอกเบี้ยที่เป็นทุนต้นทุนก่อนการเปิดตัวและ

ต้นทุนที่ดินคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.9 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.1 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2559 เราได้เริ่มกิจกรรมการก่อสร้างและดำเนินการแก้ไขสถานที่และการจัดเตรียมสถานที่ต่อไป เราคาดว่าจะเปิด Wynn Boston Harbor ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019งบดุล

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเงินสดที่ถูก จำกัด และหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 อยู่ที่ 2.02 พันล้านดอลลาร์

หนี้ทั้งหมดที่ค้างชำระ ณ สิ้นไตรมาสนี้อยู่ที่ 9.44 พันล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงหนี้ที่เกี่ยวข้องกับมาเก๊า 4.16 พันล้านดอลลาร์หนี้ Wynn Las Vegas 3.17 พันล้านดอลลาร์และ 2.11 พันล้านดอลลาร์ที่ บริษัท แม่และอื่น ๆข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์

บริษัท จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. PT (16.30 น. ET) บุคคลที่สนใจได้รับเชิญให้เข้าร่วมการโทรโดยการเข้าถึงถ่ายทอดเสียงสดที่http://www.wynnresorts.comข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

รุ่นนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินงานและผลการดำเนินงานในอนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่เราแสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ซึ่งรวมถึง แต่

ไม่ จำกัด เพียงการพึ่งพาการจัดการที่มีอยู่ผลของกฎข้อบังคับหรือ การดำเนินการบังคับใช้และการตรวจสอบความน่าจะเป็นการดำเนินการทางกฎหมายที่รอดำเนินการหรือในอนาคตความไม่แน่นอนในการพัฒนาและความสำเร็จของการเล่นเกมและคุณสมบัติรีสอร์ทใหม่แนวโน้มการท่องเที่ยวที่ไม่พึงประสงค์สภาพ

เศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกโดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับเกมความผันผวนและความอ่อนแอในเครดิตทั่วโลกและ ตลาดการเงิน, และ

การก่อหนี้และการใช้ประโยชน์ที่สำคัญของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท รวมอยู่ในรายงานประจำปีของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานประจำงวดอื่น ๆ ของ บริษัท ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ไม่มีภาระผูกพันในการ (และปฏิเสธภาระหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในการ) ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาด

การณ์ล่วงหน้า เว็บรับแทงบอล อันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ 2558 และรายงานประจำงวดอื่น ๆ ของ บริษัท ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ไม่มีภาระผูกพันในการ (และปฏิเสธภาระหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในการ) ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาด

การณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ 2558 และรายงานประจำงวดอื่น ๆ ของ บริษัท ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ไม่มีภาระผูกพันในการ (และปฏิเสธภาระหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในการ) ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP

(1)“ รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของ Wynn Resorts, Limited” คือรายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของ Wynn Resorts จำกัด ก่อนต้นทุนก่อนการเปิดตัวค่าใช้จ่ายในทรัพย์สินและอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแลกเปลี่ยนมูลค่ายุติธรรมการเปลี่ยนแปลงใน Redemption Note มูลค่าการสูญเสียจากการ

ดับหนี้สุทธิจากดอกเบี้ยที่ไม่สามารถควบคุมได้และภาษีที่คำนวณโดยใช้การปฏิบัติทางภาษีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงตามเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่เป็นของ Wynn Resorts, Limited และรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่เป็นของ Wynn Resorts, Limited ต่อหุ้นปรับลดแสดงเป็น

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเปิดเผย สมัครสมาชิกจีคลับ เว็บรับแทงบอล มาตรการทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (“GAAP” ) เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่ามาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดผลการดำเนินงานและเป็นพื้นฐานหลักในการประเมินมูลค่าของ บริษัท เกม มาตรการเหล่านี้